Istraživanje o iskustvima posjetilaca - avgust i septembar 2007. godine

Jedan od najvećih problema koji se javlja prilikom kreiranja marketing i promotivnih strategija, kao i kreiranja turističkih proizvoda, je nedostatak informacija o očekivanjima gostiju, njihovim navikama i interesovanjima - u svim destinacijama u Crnoj Gori,  a posebno u sjevernom regionu. Sjever Crne Gore ozbiljno zaostaje u razvoju, kada se uzmu u obzir većina ekonomskih pokazatelja.

U Crnoj Gori, kao i u većini drugih zemalja bivše Jugoslavije, široko  je zastupljena praksa da su projekti bazirani na ,,viziji" koja često nema dodirnih tačaka sa realnim zahtjevima tržista. Izvještaji kao što je ovaj i transparentnost rezultata bi trebali da utiču na promjenu ovih navika. Ovaj izvještaj je dizajniran sa ciljem da identifikuje nedostatke u trenutnoj turističkoj ponudi, kao i da istakne očekivanja posjetilaca, da pruži suštinske informacije koje će biti od pomoći privatnom i javnom sektoru tako što će im obezbijediti neophodne podatke, koji im mogu pomoći pri donošenju budućih odluka, u cilju pružanja kvalitetne i odgovarajuće usluge posjetiocima.

Percepcija sjevernog regiona uz tržišnu segmentaciju i trendove koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem se poklapaju sa glavnim ciljem CSTIja - razvoja Sjevera kao održivog i  vrijednog ekonomskog resursa.

Istraživanje je trajalo tokom avgusta i septembra 2007, a izvještaj je objavljen u decembru 2007.


Učitajte dokument "Istraživanje o turističkim iskustvima posjetilaca sjevernog i južnog regiona Crne Gore" (5.8MB)


Ovo istraživanje ukazuje na problematiku vezanu za trenutna emitivna tržišta, neke od trendova tih tržišta i segmentaciju, potrebe i očekivanja više segmenata tržišta, determiniše glavne izazove za turističke poslenike (agencije, pružaoce usluga smještaja, vodiče, lokalne turističke organizacije, itd.) na sjeveru iz perspektive njihovih gostiju. Ovo istraživanje će obezbijediti osnove za kreiranje marketing i promotivnih strategija, kao i  identifikovanje konkretnih oblasti koje što hitnije treba popraviti ili unaprijediti.

Cilj projekta:

Bolje razumjevanje potreba turista u Crnoj Gori sa ciljem poboljšanja marketinga i pružanja usluga od strane turističkih poslenika na sjeveru.

Ciljevi:

o Da obezbijedi relevantne informacije o profilu posjetilaca sjevera Crne Gore, da identifikuje bitne elemente koji su naveli turiste da posjete ovaj region, da ocijeni da li su i koliko zadovoljni  postojećom / potencijalnom turističkom ponudom.

o Da obezbijedi informacije sa juga Crne Gore o opštoj informisanosti gostiju o sjeveru i procijeni potencijalno interesovanje posjetilaca da uključe sjeverni region u svoje trenutne i buduće planove za putovanja.

o Da ukaže na rezultate istaživanja relevantnim turističkim poslenicima u Crnoj Gori, sa cijem boljeg informisanja radi  budućih aktivnisti i investicija.